In het toelatingsbeleid van CBS Mons Sinaï onderscheiden we vier opeenvolgende activiteiten:

1. Kennismaken:

De ouders kunnen telefonisch of per mail een afspraak maken om kennis te maken op de school. De directeur geeft een rondleiding en geeft informatie over de school en haar manier van werken. De ouders zijn in de gelegenheid om vragen te stellen. Tijdens de kennismaking licht de directeur de aanmeldprocedure toe.

2. Aanmelden:

Wanneer ouders hun keuze voor de school hebben gemaakt, kunnen zij hun zoon of dochter aanmelden bij de school. Dit kan met behulp van het aanmeldformulier. Ouders kunnen het aanmeldformulier ophalen of toegestuurd krijgen. Wanneer het ingevulde aanmeldformulier terug is op de school is er sprake van aanmelding.
Voorwaarden voor aanmelding bij de school:
◾ Er is plaats/ruimte op de school van aanmelding;
◾ Ouders respecteren de grondslag van de school;
◾ Aanmelden kan vanaf de leeftijd van 3 jaar;
◾ Ouders moeten bij de aanmelding aangeven dat ze vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft;
◾Ouders geven aan dat deze school de enige is waar is aangemeld of indien bij meerdere scholen aangemeld, dat dit de school van hun voorkeur is.

Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, gaat de zorgplicht in.
Zorgplicht betekent dat de school ervoor verantwoordelijk is om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Op de school van aanmelding of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school.

3. Plaatsen:

Wanneer er geen sprake is van een extra ondersteuningsbehoefte wordt het kind geplaatst en kan worden overgegaan tot inschrijving (zie punt 4 Inschrijving).
Wanneer er sprake is van een extra ondersteuningsbehoefte onderzoekt de basisschool of zij de extra ondersteuning kan geven.
Om te onderzoeken of een leerling extra ondersteuning nodig heeft, gebruikt de school de informatie van de ouders, eventueel aangevuld met informatie van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal.
De ondersteuning is er altijd op gericht om de leerling verder te helpen in zijn onderwijsontwikkeling.
De school gebruikt het hele eerste jaar op de basisschool om te onderzoeken of het aanbod op deze school toereikend is voor deze leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

4. Inschrijven:

Wanneer het aanmeldingsformulier binnen is, worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht van groep 1 en eventueel de intern begeleider of directeur. De ouders vullen het inschrijfformulier in. Wanneer nodig bespreekt de leerkracht van groep 1 en 2 deze informatie.
De leerling staat ingeschreven op de school wanneer het formulier door de ouders en de directeur is ondertekend.