Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan waarin personeelsleden en ouders gelijkelijk zijn vertegenwoordigd. Op een aantal terreinen dient het bestuur de medezeggenschapsraad om advies te vragen (adviesrecht) en op een aantal terreinen is er voor de uitvoering van bestuursbesluiten instemming van de medezeggenschapsraad vereist (instemmingsrecht).
Op dit moment zijn we nog bezig met de invulling van de vacature voor de MR namens de oudergeleding.
Voor de geleding personeel zit in de medezeggenschapsraad: mw. Janny Poel (vervangster mw. Marjan Andelbeek).

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Voor bepaalde (vooral school overstijgende) beleidsbeslissingen heeft het bestuur van de VCO Oost-Groningen de instemming of het advies nodig van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit één medezeggenschapsraadslid van iedere school. De geleding ouders en personeel zijn hierin gelijkelijk vertegenwoordigd.
Het dagelijks bestuur van de GMR bestaat uit:
Dhr. René Heerlien, Noorderstraat 277, 9611 AG Sappemeer. Tel: 0598-382381 (oudergeleding)
Mevr. Martine Metsemakers, Avemoerscampe 22, 9751 MB Haren.Tel: 06-27384496 (personeelsgeleding)

Vacature: Op dit moment is de GMR nog bezig met de invulling van de vacature in de dagelijks bestuur van de GMR.

Voor onze school heeft zitting in de G.M.R.: Mw. Janny Poel (vanuit de personeelsgeleding).

Al met al zijn er dus nogal wat mogelijkheden om mee te praten over allerlei schoolzaken. Wij hopen dat u van de mogelijkheden gebruik zult maken, hetzij direct, hetzij indirect. Dit alles in het belang van de kinderen!