De ouders

Visie

“Elk kind is er één”, en “ mèt ouders kom je verder!”, luidt onze schoolmissie en natuurlijk willen wij –directie en leerkrachten van CBS Mons Sinaï- onze kinderen zo goed mogelijk toerusten voor een gelukkig leven met veel mogelijkheden. We proberen uw kind zoveel mogelijk te leren en de mogelijkheden van uw kind optimaal te ontwikkelen. Dat kunnen we niet alleen. Daar is uw medewerking zeker voor nodig. Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen beter gaan presteren wanneer de ouders en de school samenwerken aan goed onderwijs. Daarom vragen we van de ouders van onze leerlingen om nauwgezet met ons samen te werken. Wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten, bespreken we jaarlijks met elkaar en wordt daarna elk jaar beschreven in de schoolgids. 
De samenwerking tussen ouders en leerkrachten/directie van onze school voldoet in elk geval aan de volgende uitgangspunten:
· Gelijkwaardigheid; uw inbreng is net zo belangrijk als de onze
· We zijn samen verantwoordelijk voor een goede schoolontwikkeling
· We waarderen en respecteren elkaars verantwoordelijkheid
· Van feedback leren we, zodat we ons steeds blijven verbeteren 
 
Het is onze visie dat iedere leerling optimaal kan leren wanneer ouders en leerkrachten samenwerken aan goed onderwijs, dat die samenwerking niet vrijblijvend is en dat we de onderlinge verwachtingen zo helder mogelijk moeten uit- en afspreken.
Oftewel als directie en leerkrachten kunnen we ons werk beter doen, als er samengewerkt wordt met ouders; als ouders goed weten wat er op school gebeurt; als leerkrachten goed geïnformeerd zijn over kinderen en als ieder zoveel mogelijk dezelfde taal spreekt als het over schoolse zaken gaat.
Met ouders komt de school dus verder en wordt er recht gedaan aan onze missie: “Elk kind is er één”. 

Onze missie voor ouderbetrokkenheid:
“Met ouders kom je verder”.

Uitgangspunten

  • De school vindt een goede relatie met en een hoge betrokkenheid van de ouders van groot belang. Om te weten hoe ouders over de school denken vragen wij van de ouders eens in de twee jaar een enquête in te vullen die de mening van de ouders over de school peilt.
  • Het kwaliteitsbeleid van de school wordt besproken met de schoolcommissie, die bestaat uit ouders. Op dat niveau kunnen de ouders meedenken en meebeslissen over het door de school te voeren kwaliteitsbeleid. De schoolcommissie stelt het beleid m.b.t. de ouderparticipatie vast. Dit is een door het bevoegd gezag aan de schoolcommissie toegewezen taak.
  • Daarnaast is er de wettelijke taak van de medezeggenschapsraad, waarin de bevoegdheden van o.m. het ouderdeel m.b.t. allerlei besluitvormingsprocedures duidelijk zijn omschreven.
  • De ondersteuning van de ouders bij veel schoolactiviteiten, zowel in school, als buiten school, is noodzakelijk om veel activiteiten te kunnen uitvoeren.
  • De organisatie en uitvoering van die activiteiten is eveneens een taak van de schoolcommissie. Binnen de schoolcommissie worden de taken verdeeld.

Activiteiten

1. voor alle kinderen is er drie keer per jaar een spreekavond,
2. informatieavond (1 keer aan het begin van het schooljaar)
3. ouderavond (1 keer per jaar)
4. huisbezoeken en overlegmomenten over de begeleiding van het eigen kind
5. meedenken over ondersteuning en beleid
6. hulp bij projecten en expressiemiddag
7. werken als overblijf ouder
8. vieringen (b.v. afsluitingsdagen van projecten, kerstviering, paasviering)
9. schoolkamp en uitstapjes / excursies
10. onderhoud materiaal

Communicatie

De data van de diverse ouderactiviteiten worden in de nieuwsbrief aangegeven.
Communicatie met ouders verloopt via de digitale nieuwsbrief, de jaarkalender voor ouders, spontaan voor en na schooltijd, bij bovengenoemde activiteiten en de site.
Via een speciale nieuwsbrief, aan het begin van het schooljaar, worden de ouders uitgenodigd zich schriftelijk op te geven voor de diverse activiteiten.
Alle activiteiten worden steeds onder de verantwoordelijkheid van de leerkrachten uitgevoerd. Zij blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor de groep. De ouders worden ondersteund en begeleid bij de uitvoering van alle voorkomende werkzaamheden en moeten net als de leerkrachten discreet omgaan met informatie aan derden over leerlingen en volwassenen.
De ouders die participeren zijn verzekerd via de verzekering van de school.