Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan waarin personeelsleden en ouders gelijkelijk zijn vertegenwoordigd. Op een aantal terreinen dient het bestuur de medezeggenschapsraad om advies te vragen (adviesrecht) en op een aantal terreinen is er voor de uitvoering van bestuursbesluiten instemming van de medezeggenschapsraad vereist (instemmingsrecht).
Voor de geleding ouder zit in de medezeggenschapsraad: mw. Marit Buze en mw. Harriët Venema.
Voor de geleding personeel zit in de medezeggenschapsraad: mw. Gerry Wierenga en mw. Marieke Kieft. 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Voor bepaalde (vooral school overstijgende) beleidsbeslissingen heeft het bestuur van de VCO Oost-Groningen de instemming of het advies nodig van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit één medezeggenschapsraadslid van iedere school. De geleding ouders en personeel zijn hierin gelijkelijk vertegenwoordigd.

Vacature: Op dit moment is de GMR nog bezig met de invulling van de vacature in de dagelijks bestuur van de GMR.

Voor onze school heeft zitting in de G.M.R.: Mw. Janny Poel (vanuit de personeelsgeleding). Mocht u vragen hebben aan de GMR dan kunt u haar aanspreken of mailen.

Al met al zijn er dus nogal wat mogelijkheden om mee te praten over allerlei schoolzaken. Wij hopen dat u van de mogelijkheden gebruik zult maken, hetzij direct, hetzij indirect. Dit alles in het belang van de kinderen!