De schoolcommissie

In elke school functioneert een schoolcommissie.
Een schoolcommissie heeft als doel, binnen het kader van de statuten en doelstelling van de VCO Midden en Oost-Groningen, mee te helpen om de school waaraan zij verbonden is zo optimaal mogelijk te laten functioneren. 
De belangrijkste componenten van de functie van de schoolcommissie zijn:

 • Vertegenwoordiging van de ouders van de school. 
  Ouders hebben recht op en zijn gediend met een orgaan dat heel schoolnabij zorgt voor de behartiging van hun belangen.
 • Klankbordgroep, adviesorgaan en ondersteuner voor directeur en team
  De directeur is eerst verantwoordelijke als het gaat om het reilen en zeilen van de school. Bij de uitoefening van die taak heeft de directeur en ook het team behoefte aan communicatie met (een afvaardiging van) zijn “klanten”, namelijk de ouders. Zaken die van belang zijn voor het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs aan de kinderen, zijn in principe de moeite waard om met elkaar op commissieniveau te bespreken. De directeur en het team kunnen hun ideeën ventileren, maar ook de schoolcommissie kan met voorstellen ter verbetering of verandering komen. In een goed lopend “ bedrijf” luister je naar elkaar en neem je met begrip voor elkaars positie de gewenste besluiten.
 • Adviesorgaan richting bestuur
  Alle commissies zijn via hun vertegenwoordiger in de ledenraad verzekerd van de mogelijkheid hun mening over het gevoerde beleid en de uitvoering daarvan op schoolniveau ter kennis te brengen aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur heeft de plicht om zo goed mogelijk te luisteren naar de geluiden die hem tijdens de vergadering worden aangereikt en daarmee rekening te houden bij de besluitvorming, waarbij wel dient opgemerkt te worden dat het College van Bestuur in de organisatie de eindverantwoordelijkheid draagt en in die zin een unieke positie inneemt.

  De schoolcommissie bestaat uit minimaal drie leden die worden gekozen door en uit de leden van de vereniging behorend tot de afdeling.
  Eén van de leden, gekozen door en uit de “afdelingsleden” is ook lid van de ledenraad van de VCO Midden en Oost Groningen.
  De namen van de schoolcommissieleden vindt u in de adressenlijst achter in deze gids. 

  Daarnaast biedt de schoolcommissie hulp bij allerlei praktische zaken zoals: vieringen, projecten, festiviteiten en nog veel meer. De schoolcommissie heeft ook als doel het contact en de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen in het belang van de kinderen. De schoolcommissie vergadert zes keer per jaar. De directeur van de school is als adviseur bij de vergaderingen van de schoolcommissie aanwezig.